ترکيب جالب دو عکس از کوروش يغمايی

به نام خدا

سلطان راک ایران در دهه ۵۰ و ۷۰ خورشیدی

Selected by Behzad Sadeghi

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٦ دی ۱۳۸٥ - بهزاد صادقی