تعريفی از موسيقی راک ( Rock Music )

به نام خدا

 راک اند رول بر گرفته شده از موسیقی کانتری وسترن سفید پوستان آمریکائی و بلوز و سل سیاهان امریکائی میباشد . موسیقی راک برگرفته از موسیقی راک اند رول میباشد ولی با تغییر نسبی ریتم و فرم اجرا . بطور نمونه الویس پریسلی و موسیقی او چیزی بین راک اند رول و راک می باشد اما عقیده عموم کارشناسان بر این است که بیتل ها و بویژه ترانه I can,t get know satisfaction گروه رولینگ استونز آغازگر موسیقی واقعی راک در جهان میباشد . موسیقی جز (که آنرا در ایران به غلط جاز می گویند ) و درامز را هم به غلط به نام جاز می شناسند ! بوسیله سیاهان در آمریکا بنیان گرفت که برای بیان غم و غربت و احساسات تند با آواهای غم آلوده در مزارع اجرا میشد . فرمهای اولیه آن راگتایم و بلوز میباشد که ویژگی عمومی همه آنان بداهه سرائی میباشد .

این مطالب قسمتی از سخنان سلطان کوروش یغمایی است درباره موسیقی راک بنا به درخواست عده ای از دوستان که خواسته بودند تعریفی از موسیقی راک داشته باشیم .

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٩ امرداد ۱۳۸٥ - بهزاد صادقی